شماره حساب دبستان عذرا(طلعت بهاری)

بانک ملی :۴۱۵۰۰۷۵۲۳۲۰۰۰

Video courtesy of Big Buck Bunny.